AGGIE CMU Run 2022

งานวิ่งที่ทุกคนคิดถึง กับ การกลับมาครั้งที่ 4 ด้วย Concept

"The Way coming Home" 

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำไปพัฒนา

"ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ"

ให้เป็นฟาร์มแม่เหียะอัจฉริยะ โมเดลเศษฐกิจใหม่ BCG

(Smart Mae Hia Farm – BCG Model)

#เกษตรไปได้ทุกทาง

AGGIE CMU Run 2022

งานวิ่งที่ทุกคนคิดถึง กับ การกลับมาครั้งที่ 4 ด้วย Concept

"The Way coming Home" 

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำไปพัฒนา

"ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ"

ให้เป็นฟาร์มแม่เหียะอัจฉริยะ โมเดลเศษฐกิจใหม่ BCG

(Smart Mae Hia Farm – BCG Model)

#เกษตรไปได้ทุกทาง